بررسی رابطه نااطمینانی جریان نقد و نوآوری شرکت با نقش تعدیلی محدودیت مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه نااطمینانی جریان نقد و نوآوری شرکت با نقش تعدیلی محدودیت مالی هدف این مطالعه است. مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی همبستگی است. برای اندازه‌گیری نوآوری شرکت‌ها از میزان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 10 ساله از سال 1391 تا 1400 که شامل 1360 مشاهده می‌شود، به آزمون فرضیه‌ها پرداخته شده است. داده‌های مورد نیاز شرکت‌ها از گزارش‌های عملکرد سالانه و صورت‌های مالی حسابرسی شده در سایت کدال گردآوری شده است. به منظور آزمون فرضیه‌ها از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا و نرم‌افزار ایویوز استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نااطمینانی جریان نقد منجر به کاهش نوآوری در شرکت‌ها می‌شود و محدودیت مالی این رابطه را تشدید می‌کند. یافته های این مطالعه به این معناست که با افزایش محدودیت مالی در شرایط نااطمینانی جریان نقد، نوآوری در شرکت‌ها نیز کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات