بررسی رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران و گزارشگری مالی متقلبانه با تاکید بر ارتباطات سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران.

چکیده

برخی از مدیران این انگیزه را دارند تا در شرایط خاص با استفاده از گزارشگری مالی به نفع خود سو‌ءاستفاده نمایند. برای مثال مدیران در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اقدام به متورم ساختن سود در دوره‌های تشدید احساسات سرمایه‌گذاران می‌نمایند تا بدین ابزار به نفع خود و اشخاص وابسته منفعت کسب نمایند، در این شرایط امکان ایجاد تفاوت چشم‌گیری در کیفیت اطلاعات صورت‌های‌مالی در دوره‌های بالا بودن احساسات سرمایه‌گذاران وجود خواهد داشت. از سوی دیگر وجود ارتباطات سیاسی وموجب به وجود امدن نوعی پشت گرمی برای شرکت‌های دارای روابط سیاسی می‌شود که انتظار می‌رود در این نوع شرکت‌ها این رابطه قوی تر باشد. از این رو هدف این پژوهش بررسی ارتباط احساسات سرمایه‌گذاران و گزارشگری متقلبانه و همچنین بررسی این رابطه در شرکت‌های دارای روابط سیاسی می‌باشد. برای دستیابی به هدف پژوهش طی سال‌های 1393 تا 1397 نمونه آماری شامل 135شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده است. این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع تحقیقات کاربردی و در فرضیات در حیطه تحقیقات همبستگی می‌باشد. به منظور طبقه بندی داده از نرم افزار Excel و برای آزمون فرضیه از مدل لاجیت در نرم افزار EViews10 استفاده شده‌ است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بین احساسات سرمایه‌گذاران و گزارشگری متقلبانه رابطه معناداری وجود ندارد، اما در بین شرکت‌های دارای روابط سیاسی از آنجایی که این نوع روابط موجب پشت گرمی شرکت‌ها می‌شود بین احساسات سرمایه‌گذاران و گزارشگری متقلبانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. که بیانگر این واقعیت است که تصمیم‌گیرندگان در شرکت‌های دارای روابط سیاسی احساسات سرمایه‌گذاران را به عنوان فرصتی برای ارائه گزارشگری متقلبانه در جهت رفتار فرصت طلبانه و سواستفاده به نفع خود و اشخاص وابسته به خود می‌دانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات