نقش تنوع جنسی هیات مدیره و تخصص حسابرس بر کیفیت اطلاعات حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران غرب، تهران، ایران.

چکیده

در این راستا پژوهش حاضر به بررسی نقش تنوع جنسی هیات مدیره و تخصص حسابرس بر کیفیت اطلاعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1395– 1400 (90 شرکت) می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی، اطلاعات استخراج شده و داده‌ها بعد از جمع آوری از صورتهای مالی با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و الگوی داده‌های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از فرضیه نشان داد تنوع جنسی هیات مدیره و تخصص حسابرس بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات