تحلیل مدیریت ریسک های ناشی از مخاطرات محیطی در شهر باغ بهادران با استفاده از سامانه تصمیم یار مکانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی، واحد لنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لنجان، ایران.

2 استادیار گروه مخاطرات محیطی، واحد لنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لنجان، ایران.

چکیده

مخاطرات محیطی همواره از مهمترین موضوعات مطرح جوامع بشری به شمار می آمده و برنامه ریزی برای مقابله و پیشگیری از این مخاطرات وآثار زیان بار آن ها در زمرهء اهداف بلند مدت جوامع مذکور بوده است و یکی از چالش‌های بزرگ آدمی در طول تاریخ سکونت بر روی کره زمین مواجهه شدن با مخاطرات محیطی و حفاظت از جان و مال آدمی با آنها بوده است از این رو همواره استفاده از روش های علمی در مطالعات مربوط به مخاطرات محیطی بسیار ضروری به نظر می رسد. در آغاز هزاره سوم، علم آینده نگاری، علاوه بر تحلیل روندهای گذشته، به کشف، ابداع و ارزیابی آیندههای ممکن، محتمل و مطلوب پرداخته و کشورهایی که خواهان تحولات بنیادین هستند، برنامه ریزی پابرجا و مبتنی بر طراحی سناریو با رویکرد آینده نگاری را محور عمده برنامه ریزی توسعه آتی خود قرار داده اند. در این پژوهش ابتدا با توجه به تاریخچه، موقعیت نسبی و اطلاعات موجود ملی ومنطقه ای شهر با غبادران، فهرست 32 نوع از مخاطرات که شهر را تهدید می کنند. شناسایی و براساس پرسشنامه پایایی وروایی آنها را تعیین و بر مبنای عوامل اصلی احتمال، پیامد، درجه آشکار شدگی، وسعت منطقه تحت تا ثیر خطر، طول زمان تاثیر و سرعت وقوع با مقادیر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد با استفاده از روش تاپسیس گزینه های مخاطرات محیطی الویت بندی می شوند. نتایج حاصل از خروجی روش‌ تاپسیس در شهر باغبهادران، تخریب جنگل و پوشش گیاهی، کاهش آب‌های سطحی و زیرزمینی ناشی از عوامل درون و برون‌شهری، خشک‌سالی و حوادث ترافیکی، بالاترین ریسک‌ها را به ترتیب اولویت به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات