تأثیر برون‌سپاری جهانی شرکت‌ها بر عملکرد مالی آن‌ها با تأکید بر نقش میانجی نوآوری و نقش تعدیلگر سرمایه ارتباطی تأمین‌کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حسابداری، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، ایران.

چکیده

با افزایش سطح رقابت‌ها و لزوم انعطاف‌پذیری بیشتر در تولید، شرکت‌ها برای افزایش سهم بازار خود و کسب سودآوری بالاتر، به سمت همکاری مشترک با دیگر شرکت‌ها و برون‌سپاری فعالیت‌ها گرایش پیدا کرده‌اند. بااین‌حال میزان تأثیر این برون‌سپاری بر عملکرد مالی شرکت‌ها مشخص نیست و این تأثیر می‌تواند متأثر از متغیرهای میانجی و تعدیلگر باشد. هدف این مطالعه بررسی میزان تأثیرپذیری عملکرد مالی شرکت‌ها از موضوع برون‌سپاری جهانی آن‌ها همراه با نقش گرایش به نوآوری و سرمایه ارتباطی آن‌ها با دیگر شرکت‌ها است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش تحقیق در حوزه مطالعات توصیفی از نوع همبستگی قرار دارد. جامعه آماری این مطالعه، شرکت‌های تولیدی در شهرک صنعتی اشتهارد کرج شامل (576) شرکت می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری مورگان و به روش تصادفی تصاده، حجم نمونه 236 نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با رویکرد معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار P.L.S انجام شد. یافته‌ها نشان داد که برون‌سپاری جهانی بر عملکرد مالی شرکت‌ها به‌ویژه با نقش میانجی نوآوری تأثیر مثبت معناداری دارد. در این میان نیز هر چه سرمایه ارتباطی شرکت با شرکت‌های تأمین‌کننده بیشتری باشد، تأثیر برون‌سپاری بر نوآوری و به‌نوبه خود نوآوری بر عملکرد مالی شرکت‌ها بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات