فرضیه بازار کارا برای امور مالی رفتاری: بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران با استفاده از مدل PLS-SEM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف مقاله حاضر پرداختن به موضوع فرضیه بازار کارا برای امور مالی رفتاری: بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران می‌باشد. سرمایه‌گذاران برای درک و تصمیم‌گیری بهتر در بازارهای مالی باید از روش‌های نوین استفاده نمایند. مالی‌رفتاری تفکرات، بینش و احساساتی را که در فرآیندهای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران دخالت دارند، مورد بررسی قرار می‌دهد. به سخن دیگر، مالی‌رفتاری تلاش می‌کند تا اثبات کند که چرا بازارهای مالی ناکارا هستند، همچنین مالی رفتاری به دنبال تاثیر فرآیند‌های روانشناسی، جامعه شناسی، عصب شناسی و عوامل نهادی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی توسعه‌ای و از نظر گردآوری داده‌ها و اطلاعات، توصیفی پیمایشی می‌باشد. متغیرهای پژوهش عبارت‌اند از: سرعت انتشار اطلاعات، رفتار‌ مصرف‌کنندگان، انتشار به‌هنگام اطلاعات، انتشار عمومی اطلاعات، رفتار منطقی و رفتار احساسی سرمایه‌گذاران. جامعه‌آماری پژوهش شامل داده‌های جمع‌آوری شده از 160 نفر از فعالان بازار سرمایه در قالب پرسشنامه می‌باشد. در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده‌های گردآوری شده از مدل معادلات ساختاری از نرم‌افزار SMART PLS3 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این موضوع می‌باشد که سرمایه‌گذاران باید در تصمیمات سرمایه گذاری خود نسبت به متغیرهایی مانند سرعت اطلاعات منتشره و متغیرهای اشاره شده توجه نمایند، زیرا در تصمیمات آنها تاثیر بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات