تاثیر شوک های سرمایه گذاری بر بازده سهام شرکت در طی چرخه عمر (در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران غرب، تهران، ایران.

چکیده

در این راستا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر خطای ارزش گذاری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1395– 1400 (125شرکت) می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی، اطلاعات استخراج شده و داده‌ها بعد از جمع آوری از صورتهای مالی با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و الگوی داده‌های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از فرضیه نشان داد تاثیر شوک های سرمایه گذاری بر بازده سهام شرکت در طی چرخه عمر تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات