بررسی میزان مشتری محور بودن و عملکرد شرکت ( مورد مطالعه : فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

چکیده

امروزه کیفیت یک محصول یا خدمت بر اساس میزان برآورده ساختن نیازها و انتظارات مشتری تعریف می شود.هدف از این پژوهش بررسی میزان مشتری محور بودن و عملکرد شرکت است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری را کارکنان فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش تشکیل دادند،که با تعیین حجم نمونه ، 302 نفر، از طریق روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و مورد پیمایش قرار گرفتند.تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS انجام شد و تجزیه و تحلیل فرضیه های بررسی میزان مشتری محور بودن و عملکرد شرکت در فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش تاثیر مثبت و معناداری دارد و تایید شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات