اثر میانجی ریسک عملیاتی بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و هزینه سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.

چکیده

هدف پژوهش: هدف کلی تحقیق حاضر تعیین تأثیر عملکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت بر هزینه سرمایه سهام با نقش میانجی ریسک عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه راهکارهای عملی و عملیاتی است.
روش‌شناسی پژوهش: این تحقیق ازنظر روش‌شناسی، از نوع تحقیقات پس رویدادی است. از سوی دیگر پژوهش حاضر ازنظر نوع توصیفی از نوع همبستگی و بر اساس معادلات رگرسیونی بوده و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ می-باشند که از این تعداد نمونه‌ای به حجم 100 شرکت مطابق فرمول کوکران از جامعه آماری جهت انجام آزمون‌ها انتخاب شدند.
یافته‌های پژوهش: نتایج تحقیق نشان داد بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت با هزینه سرمایه و ریسک عملیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین ریسک عملیاتی یک متغیر میانجی بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و هزینه سرمایه است و اثر میانجیگری بین ریسک بلندمدت و کوتاه‌مدت متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات