اثیر تمرکز مالکیت بر مدیریت سود واقعی با تاکید بر رکود اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر مدیریت سود واقعی با تاکید بر رکود اقتصادی می‌پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 129 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره‌ی زمانی 6 ساله بین سال‌های 1395 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و داده‌های مربوط برای اندازه‌گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت‌ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت بر مدیریت سود واقعی تاثیر معکوس دارد. ولی، رکود اقتصادی بر ارتباط بین تمرکز مالکیت بر مدیریت سود واقعی تاثیر مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات