مطالعه ارتباط ترکیب بدنی با وضعیت اجتماعی – اقتصادی دانش آموزان پسر نوجوان شهرستان دیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناسی تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه ارتباط ترکیب بدنی با وضعیت اجتماعی – اقتصادی دانش آموزان پسر نوجوان شهرستان دیر انجام شد. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان پسرجوان شهرستان دیر بود که شامل بخش مرکزی، شهر آبدان، شهر بردستان و بخش بردخون میشد. پس از بررسی و کسب اجازه لازم از حراست و ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستان دیر ۲۰۰ نفر از دانش آموزان پسر به صورت تصادفی خوشه ای برای پر کردن پرسش نامه و آزمونهای مربوطه انتخاب شدند. جهت تحلیل یافته ها از نرم افزار spss22 استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که مطابق با نتایج مطالعه حاضر با توجه به شاخص WHR ،97/3 درصد از دانش آموزان دارای چاقی شکمی هستند و با توجه به شاخص توده بدن 98/1 درصد از دانش آموزان چاق میباشند و 92/11 درصد دانش آموزان پسر شهرستان دیر دارای اضافه وزن میباشند. در مجموع و با در نظر گرفتن یافته های پژوهش حاضر چنین نتیجه گیری می شود که احتمالاً در خانواده های با سطح سرمایه اقتصادی بالا، بدلیل بهتر بودن شرایط اقتصادی خانواده ها، دانش آموزان این خانواده ها میل به افزایش وزن و چاقی و شاخص توده عضلانی و شاخص WHR بالاتر دارند. هم چنین در خانواده های با سطح سرمایه فرهنگی بالا به دلیل احتمالی آموزه ها و آگاهی های بیشتر والدین، دانش آموزان این خانواده ها میل به کاهش وزن و چاقی و شاخص توده عضلانی و شاخص WHR پایین تر دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات