نگاهی بر سرمایه گذاری ناهمگن و بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

سرمایه گذاران هنگام تصمیم به سرمایه گذاری عوامل مختلفی را در نظر می‌گیرند اما طبق نظر بسیاری از صاحب نظران مدیریت مالی ریسک و بازده سهام دو عامل بسیار مهم هستند که تصمیمات سرمایه گذار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین شناخت عواملی که موجب افزایش بازده و کاهش ریسک می گردد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در شرایط عمل عوامل بسیار زیادی هستند که به نوعی بر روی فعالیت‌ها و عملکرد موسسه های اقتصادی تأثیر می‌گذارند. همه سرمایه گذاران دارای باورهای یکسان درباره بازار نیستند و همه آنها پرتفوی بازار را نگهداری نمی کنند. در این راستا هدف مطالعه حاضر نگاهی بر سرمایه گذاری ناهمگن و بازده سهام می‌باشد. که مطالعه حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است و نگاهی بر مفاهیم سرمایه گذاری ناهمگن و بازده سهام و مفاهیم مرتبطه دارد.

کلیدواژه‌ها