تأثیر ویژگی ریسک پذیری مدیرعامل، بیش اعتمادی مدیرعامل و شدت سرمایه بر اجتناب مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پرندک، ساوه، ایران.

3 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی ریسک پذیری مدیرعامل، بیش اعتمادی مدیرعامل و شدت سرمایه بر اجتناب مالیاتی می‌باشد. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و  از نقطه نظر روش استنتاج، از نوع توصیفی– تحلیلی می‌باشد. قلمرو تحقیق بازه زمانی 10 ساله از 1390 تا 1400 را در بر گرفته و مکان تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و شرکت­های پذیرفته شده در بورس می‌باشد. به منظور بررسی صحت فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده­های ترکیبی با اثراث ثابت و از نرم افزار ایویوز 11 استفاده شده است. نتایج فرضیه‌های پژوهش نشان داد که ریسک­پذیری مدیرعامل، تاثیر معنادار و مثبتی بر اجتناب مالیاتی شرکت دارد. بیش­اعتمادی مدیرعامل بر اجتناب مالیاتی تاثیر معنادار و مثبتی دارد. شدت سرمایه بر اجتناب مالیاتی تاثیر معنادار و منفی دارد. ترجیحات ریسک‌پذیری مدیر با بازده مثبت ارزش پولی رابطه مثبت دارد. ارزش مثبت به این معنی است که مدیرعاملی که ریسک‌پذیر است، مایل است برای کسب سود بیشتر نسبت به هزینه‌های مالیاتی متهورانه‌تر عمل کرده و بیشتر در فرآیند‌های فرار و اجتناب مالیاتی درگیر شود. بر مبنای نظریه پلکان بالاتر ویژگی‌های مدیریت ارشد بر نتایج سازمانی تأثیر می‌گذارد. یک مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد بر اساس توانایی و تجربه خود برای رهبری یک شرکت عمل می‌کند. هر چه شدت سرمایه بیشتر باشد، اجتناب مالیاتی بیشتر است. از سوی دیگر، هر چه شدت سرمایه کمتر باشد، اجتناب مالیاتی کمتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها