بررسی آسیب ها و راهکارها ی تاب آوری سازمانی در سازمان های تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

این مطالعه با هداف بررسی آسیب ها و راهکارهای تاب آوری سازمانی در سازمان های تولیدی(مطالعه موردی: پالار آسیا) انجام شد. این پژوهش به صورت کیفی و با استفاده از رویکرد زمینه ای انجام شد. در ابتدا با مرور ادبیات پژوهش، سوالات نیمه مصاحبه ساختار یافته تدوین شد به نحوی که با سوالات مصاحبه ی نیمه ساختار یافته در زمینه آسیب ها و راهکارهای تاب آوری شرکت پالار آسیا فعال در زمینه سستم های اتوماسیون کارخانجات، لوازم خانگی و تولید انواع برد های الکترونیکی تدوین شد. در مصاحبه نیمه ساختار یافته سوالات در یک راهنمای مصاحبه با تمرکز بر روی مسائل یا حوزه هایی که باید پوشش و مسیرهایی که باید پیگیری شوند گنجانده شده است. تحلیل آمارى در این روش نیز با کمک نرم افزار Choice Expert صورت گرفته است. جامعه آمارى مدیران و متخصصان 10 شعبه از شرکت تولیدی پالار آسیا می باشند که تعداد آن ها برابر با 60 نفر است. نمونه گیری بصورت هدفمند است و تعداد نمونه برابر با 16 نفر است. نتایج حاصل از پرسشنامه نشان می دهد که از ین راهکارهای مربوط به حل آسیب های تاب آوری ، رهبری و تصمیم گیری اولویت اول، مزیت رقابتی اولویت دوم، مدیریت محصول اولویت سوم، مدیریت نیروی انسانی اولویت چهارم، حفظ و توانایی سازمان اولویت پنجم و تلاش های نوآورانه اولویت ششم را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها