تبیین رابطه بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائم شهر، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائم شهر، ایران.

چکیده

نوآوری به طور گسترده ای به عنوان یکی از مکانیسم های کلیدی برای شرکت ها برای حفظ و هدایت رشد کسب و کار در نظر گرفته می شود. مالیات نیز برای شرکتها یک بار مالی محسوب میشود اما در قانون مالیاتهای مستقیم همواره مشوقها و معافیتهایی برای عملکرد شرکتها در نظرگرفته می‌شود. هدف این تحقیق تبیین رابطه بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری شرکت می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1400 بوده است که از طریق نمونه‌گیری حذف سیستماتیک در مجموع 450 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. برای اندازه گیری نوآوری شرکت از پرسشنامه استفاده شد که تعداد 450 پرسشنامه برای مدیران ارشد شرکت ارسال گردید و در نهایت 396 پرسشنامه دریافت و مورد تحلیل قرار گرفت. متغیر وابسته تحقیق نوآوری شرکت شامل نوآوری محصول و نوآوری پردازش و متغیر مستقل آن معافیتهای مالیاتی می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل رگرسیون تعمیم یافته استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری محصول رابطه معنی داری وجود ندارد اما بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری پردازش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بنابراین افزایش معافیتهای مالیاتی موجب ایجاد ایده ها و فرآیندهای جدید برای تولید محصول خواهد شد.

کلیدواژه‌ها