تأثیر تمرکز مالکیت بر رابطه حق‌الزحمه غیرعادی حسابرس و ریسک ورشکستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی که شرکت‌های ورشکسته به سهامداران خود تحمیل می‌کنند موجب انگیزش محققان در ارائه مطالعات متعددی برای توجه به ورشکستگی شده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر رابطه حق‌الزحمه غیرعادی حسابرس و ریسک ورشکستگی است. پژوهش انجام‌شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 150 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره‌ی زمانی 9 ساله بین سال‌های 1392 تا 1400 مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد بین حق‌الزحمه غیرعادی حسابرس و ریسک ورشکستگی، رابطه‌ای معکوس وجود دارد؛ اما این رابطه معنی‌دار نیست؛ همچنین تمرکز مالکیت بر رابطه بین حق‌الزحمه غیرعادی حسابرس و ریسک ورشکستگی، تأثیرگذار است و موجب تقویت این رابطه معکوس می‌شود.

کلیدواژه‌ها