مطالعه تأثیر مالکیت نهادی فعال بر نوسان‌پذیری عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

بررسی عملکرد شرکت‌ها از مهم‌ترین موضوع‌های مورد توجه مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذی‌نفع محسوب می‌شود و نتایج حاصل از آن مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در داخل ‏و خارج از شرکت‌هاست. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر مالکیت نهادی فعال بر نوسان‌پذیری عملکرد است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال‌های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیونی و داده‌های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل فرضیه نشان داد که مالکیت نهادی فعال بر نوسان‌پذیری عملکرد تأثیر مثبت و معناداری دارد. با توجه به نتایج پژوهش به مدیران پیشنهاد می‌گردد، که از نظرات و ایده‌های مالکین نهادی فعال بیشتر در جهت ایفای نقش نظارتی بر عملکرد شرکت توجه نمایند، چون نقش نظارتی مالکین نهادی فعال و افزایش کیفیت نظارت سبب افزایش کیفیت راهبری شرکتی می‌شود که در نهایت شفافیت اطلاعات و بهبود کیفیت گزارشگری مالی را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها