بررسی رابطه تمایلات احساسی سرمایه گذاران، رقابت در بازار محصول و اعتباری تجاری شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه تمایلات احساسی سرمایه گذاران، رقابت در بازار محصول و اعتباری تجاری شرکت در بین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر نوع داده کمی، ازنظر منطق اجرا استقرایی و ازنظر نحوه اجرا توصیفی-همبستگی می‌باشد. در این تحقیق از منابع مختلفی ازجمله کتب، مقالات داخلی و خارجی و اینترنت استفاده‌شده است. روابط بین متغیرها با استفاده از مدل‌های همبستگی و رگرسیون چندگانه با رویکرد پانل پویا آزمون شده است. ابتدا داده‌های گردآوری‌شده در نرم‌افزار اکسل طبقه‌بندی و پس از ساماندهی و محاسبه متغیرها، جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزار آماری R بهره گرفته شد. به‌منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش، نمونه آماری از شرکت‌های پذیرفته‌شده از بورس اوراق بهادار تهران به روش جامعه در دسترس طی سال‌های 1390-1399 در نظر گرفته شد. بر اساس تحلیل آماری و تخمین رگرسیون‌ها نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌ در سطح خطای مورد انتظار نشان داد بین تمایلات احساسی سرمایه گذاران و اعتبار تجاری شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. رقابت در بازار محصول رابطه بین تمایلات احساسی سرمایه گذاران و اعتبار تجاری شرکت را تعدیل نمی کند.

کلیدواژه‌ها