بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و تاخیر گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

به طور کلی گزارش شده است که هر چه اعتماد بیش از حد مدیریتی قوی‌تر باشد، تأثیر منفی آن بر شرکت بیشتر است. این مطالعه به طور تجربی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریتی و تأخیر گزارش حسابرسی را تجزیه و تحلیل می‌کند. به عبارتی، هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و تأخیر گزارش حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای نمونه‌گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که سعی شده داده‌های مورد نیاز در بازه زمانی سال‌های 1395 الی 1399 با استفاده از روش تحلیل رگرسیون کلاسیک انجام شود. داده‌های پژوهش حاضر از نرم‌افزار ره‌آورد نوین تهیه شده‌ هست. برای اندازه‌گیری بیش اطمینانی از دو مدل سرمایه‌گذاری بیش از حد و سود پیش بینی شده استفاده گردیده و همچنین، برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار استاتا استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین بیش اطمینانی مدیران و تأخیر گزارش حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه‌ای وجود ندارد؛ به عبارت دیگر هیچ گونه ارتباطی بین بیش اطمینانی مدیران و تأخیر گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یافت نشد.

کلیدواژه‌ها