بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت، محیط نهادی و تقاضای حسابرس مستقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر تعدیل‌گر محیط نهادی بر ارتباط بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و تقاضای حسابرس مستقل می‌باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شدند. جامعة آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1305 سال- شرکت) طی دورة زمانی 1391 تا 1399 می باشد. نتایج فرضیه نخست نشان داد که افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت بر تقاضای حسابرس مستقل تأثیر معنی‌‌دار و مثبتی دارد. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد که نقش تعدیل‌گر محیط نهادی بر ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و تقاضای حسابرس مستقل تاثیر معنی‌دار و منفی دارد. در ایران از زمانی که سیاست‌های مربوط به مسئولیت اجتماعی، صورت جدی‌تری به خود گرفته است، شرکت‌ها به تدریج به اهمیت مسئولیت اجتماعی برای توسعه کسب و کار‌ها و افزایش شهرت برند خود پی برده اند. به زعم پژوهشگر، رابطه بین افشای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت به صورت داوطلبانه و تقاضای حسابرسی مستقل می‌تواند تحت تأثیر انگیزه‌های مختلف افشا باشد که با توجه به نوع و بافت سازمانی در ایران، انگیزه سیاسی و انگیزه منفعت شخصی مدیران، می‌تواند بر این رابطه تأثیرگذار باشد و در انتخاب نوع حسابرس یا مؤسسه حسابرسی قوی یا ضعیف، منعکس شود.

کلیدواژه‌ها