بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی برعملکرد مالی بانقش میانجی فعالیت های کارآفرینی (تولید کنندگان صنایع لبنی شهریار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران غرب، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت مالی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران غرب، ایران.

چکیده

سرمایه اجتماعی در سال های اخیر یکی از مهم ترین متغیرهای تببین کننده سطح توسعه رفاه جوامع و توسعه محلی درسطوح گوناگون بوده و مورد توجه خاص سیاست گذاران و برنامه ریزان بوده است از این رو هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی گری فعالیت های کار آفرینانه درشرکت های تولید کننده لبنیات شهریار می باشد.مطالعه حاضر از نوع توصیفی وتحلیلی بوده که از ابزار پرسشنامه در بین شرکت های تولید کننده لبنیات در سطح کارکنان شرکتهای تولید کننده واقع در شهریاراستفاده تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل با استفاده ازنرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس انجام شده است ونتایج حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی داخلی بانقش میانجی گری نوآوری درخدمات وقدرت ریسک وتجدید استراتژی برعملکرد مالی سازمان تاثیر مثبت ومعناداری دارد. سرمایه اجتماعی خارجی بانقش میانجی گری نوآوری درخدمات وقدرت ریسک وتجدید استراتژی برعملکرد سازمان تاثیر مثبت ومعناداری دارد.بنابراین سرمایه اجتماعی برعملکرد مالی با نقش میانجی گری فعالیت های کارآفرینانه تاثیر مثبت ومعناداری دارد.

کلیدواژه‌ها