ارتباط مدیریت سود واقعی و تعهدی با محافظه کاری مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

2 دانشجوی دکترای حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 دانشجوی دکترای حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی با محافظه کاری حسابداری است. در این پژوهش محافظه کاری حسابداری با استفاده از مدل خان و واتس(2009) اندازه‌گیری شده است. مدیریت سود واقعی با استفاده از شاخص یکپارچه مدل روی چودهری(2006) مورد سنجش قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش‌شناسی علی پس رویدادی می‌باشد. جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و با روش نمونه‌گیری هدفمند 130 شرکت در نمونه آماری قرار گرفته‌اند. دوره زمانی پژوهش سال‌های 94 تا 98 می باشد. برای آزمون فرضیه‌ها از تجزیه‌وتحلیل رگرسیون بهره‌گیری شده است. نتایج نشان می‌دهد که مدیریت سود واقعی با محافظه کاری حسابداری ارتباط معکوس دارد اما مدیریت سود تعهدی ارتباط معناداری با محافظه کاری حسابداری ندارد.

کلیدواژه‌ها