رابطه شاخص‌های نوین ارزیابی عملکرد مالی با سرمایه ‌در گردش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه حسابداری، مرکز ملایر، دانشگاه جامع علمی و کاربردی، ملایر، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

چکیده
همواره سرمایه‌گذاران در پی هدف حداکثرسازی ثروت خود دست به ارزیابی‌های متفاوتی پیرامون وضعیت شرکت می‌‌زنند و عواملی مختلفی را همچون عملکرد و وضعیت شرکت در کوتاه‌مدت و بلندمدت در‌نظر می‌گیرند. لذا سنجش عملکرد در فرآیند تصمیم‌گیری با توجه به توسعه و اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه مالی و اقتصادی است. هدف از انجام پژوهش، بررسی ارتباط بین شاخص‌های نوین ارزیابی عملکرد مالی با سرمایه‌ در گردش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ‌تهران می‌باشند که در آن تعداد 98 شرکت به عنوان نمونه برای یک دوره زمانی 8 ساله از ابتدای سال 1387 لغایت پایان سال 1394 با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعیین شده‌اند. در انجام آزمون فرضیه‌ها و برای تجزیه تحلیل داده‌های آن از مدل رگرسیونی پنل دیتا با روش اثرات تصادفی توسط نرم افزار ایویوز، در سطح اطمینان 95 درصد استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین ارزش افزوده بازار و سرمایه در گردش و بین ارزش افزوده نقدی و سرمایه در گردش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ در حالی که بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه در گردش رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها