رابطه عزت نفس و انگیزش تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، واحد بندرلنگه، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر لنگه، ایران.

چکیده

رابطه عزت نفس و انگیزش تحصیلی دانشجویان
هدف از پژوهش بررسی رابطه عزت نفس و انگیزش تحصیلی دانشجویان می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 384 نفر از دانشجویان استان فارس است که در سال 1400 تحت بررسی قرار گرفتند. انتخاب نمونه به صورت تصادفی می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه های عزت نفس کوپراسمیت و انگیزش تحصیلی هارتر استفاده شده است و نتایج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه مشاهده شد که بین عزت نفس و انگیزش تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها