بررسی رابطه سبک رهبری و درآمد پایدار در شهرداری ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی حسابداری، دانشگاه پیام نور گلپایگان، مسئول امور مالی و ذیحساب شهرداری نیم ور

2 کارشناسی مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور خمین، کارشناس درآمد و سرمایه گذاری شهرداری نیم ور.

3 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه، دانشگاه پیام نور تهران شمال، مسئول عمران و شهرسازی شهرداری نیم ور

چکیده

در حال حاضر در بسیاری از شهرهای کشور، نحوه کسب درآمد توسط شهرداری ها به مسئله مهمی تبدیل شده است. دسترسی شهرداریها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار موجب می گردد که شهرداری ها، نقش فعال تری در محیط شهری ایفا کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان داشته باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه سبک رهبری و درآمد پایدار در شهرداری منطقه 5 تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی و با مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه انجام شده است. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک رهبری دستوری و درآمد پایدار شهرداری (0.479) رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بین سبک رهبری مشارکتی و درآمد پایدار شهرداری (0.588) رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها