نقش کیفیت زندگی در سلامت روان و کمال‌گرایی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، واحد بندرلنگه، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر لنگه، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کیفیت زندگی در سلامت روان و کمال‌گرایی دانشجویان می‌باشد. به این منظور پرسش‌نامه‌های پژوهش به طور تصادفی بین 384 نفر از دانشجویان شهرستان مرودشت توزیع گردید. در این پژوهش اطلاعات مربوط به متغیرها از طریق پرسش‌نامه استخراج‌شده و توسط نرم‌افزار اکسل تلخیص، طبقه‌بندی شده و در نهایت از طریق نرم‌افزار Spss در سطح اطمینان 95/0 فرضیه‌ی تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین کیفیت زندگی و سلامت روان دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد که بین کیفیت زندگی و کمال‌گرایی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها