بررسی تاثیر گزارشگری پایداری زیست محیطی بر تلاش حسابرس و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حسابرس دیوان محاسبات، کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

گزارشگری پایداری زیست محیطی براساس مفاهیم، معیارها و ارزش‌های زیست محیطی و اقتصادی بنا شده است. گزاشگری پایداری زیست محیطی منجر به بهبود عملکرد مالی شرکت‌ها در بخش های مختلف مانند اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی می‌شود. در این راستا حسابرسی محیط زیست اساساً یک ابزار مدیریت زیست محیطی برای اندازه‌گیری اثرات فعالیت‌های خاص در محیط زیست در برابر معیارها یا استانداردهای تعیین شده است که به ارتقای کیفیت حسابرسی کمک خواهد کرد بر همین اساس این پژوهش به بررسی تاثیر گزارشگری پایداری زیست محیطی بر تلاش حسابرس و کیفیت حسابرسی می‌پردازد. در این پژوهش تعداد 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1400- 1393 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه‌ها با انجام تحلیل‌های آماری به روش داده‌های پانل از ابزار نرم افزاری Eviews و مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد گزارشگری پایداری زیست محیطی بر تلاش حسابرس و کیفیت حسابرسی شرکت تأثیرمثبت و معناداری دارد.
کلمات کلیدی: تلاش حسابرس، کیفیت حسابرسی، گزارشگری پایداری زیست محیطی.

کلیدواژه‌ها