تبیین و ارائه الگویی برای سنجش افشاء زیست محیطی و ارزیابی اثر آن بر عملکرد شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه گزارشگری زیست محیطی به عنوان یک پدیده بسیار مهم به شمار می‌رود. علی رغم اینکه هدف گزارشهای زیست محیطی پرداختن به دغدغههای وسیع‌تر ذینفعان در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی است، لذا مشارکت شرکت در فعالیت هایی که منجر به حفاظت از منابع طبیعی می شود می تواند منجر به کاهش هزینه های نمایندگی و افزایش عملکرد شرکتها شود. بر همین اساس در این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع در گام اول اقدام به ارائه گزارشگری زیست محیطی مبتنی بر انتظارات سهامداران شده و در گام دوم تاثیر گزارشگری زیست محیطی بر متغیر عملکرد مالی شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد 118 شرکت در دوره زمانی 1399-1392 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون دلفی، کندال و مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که از دید سهامداران با تحصیلات مالی 12 مولفه از 16 مولفه گزارشگری زیست محیطی بر اساس انتظارات سهامداران ضروری و دارای ضروت بسیار زیاد بوده و همچنین گزارشگری زیست محیطی مبتنی بر انتظارات سهامداران بر عملکرد مالی شرکتها تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها