بررسی تاثیر پذیرش IFRS بر مدیریت ریسک و کیفیت افشا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 دکتری حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) به عنوان یک استاندارد با کیفیت بالا ممکن است به دلایل متعدد به هدف اعلام شده خود مبنی بر تهیه گزارشهای مالی با کیفیت بالا که نیازهای سهامداران را برآورده می کند، نرسد. نیاز به شفافیت مشوق ها عامل مهمی است که برای کنترل اثرات بازار سرمایه با استفاده از IFRS مورد استفاده قرار می گیرد و اجماع روشنی در جامعه بین المللی وجود دارد که شفافیت بیشتری مورد نیاز سازمان ها است، بنابراین تلاش برای تقویت سیستم مالی بین المللی فراتر از بهبود شفافیت است. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر IFRS بر مدیریت ریسک و کیفیت افشا می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث روش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه بانکها، شرکتهای بیمه و سرمایه گذاری در دوره زمانی 1393 الی 1399 تشکیل می دهند. که تعداد 63 شرکت به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد پیاده سازی IFRS بر مدیریت ریسک و کیفیت افشا تاثیر می گذارد به این شکل که در بانکهای مورد مطالعه ریسک شرکت کاهش یافته و کیفیت افشا افزایش پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها