بررسی نقش روابط سیاسی با دولت در به هنگام بودن اطلاعات با توجه به مالکیت خودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت مالی، واحد بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین روابط سیاسی با دولت و به هنگام بودن اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به این منظور 138 شرکت طی بازه زمانی 1389 تا 1398 بررسی گردید. اطلاعات مالی مورد نیاز با مراجعه به صورت‌های مالی و از نرم‌افزار ره‌آورد نوین 3 استخراج‌شده و توسط نرم‌افزار اکسل تلخیص، طبقه‌بندی، محاسبه‌شده و در نهایت از طریق نرم‌افزار Eviews و Stata تجزیه‌وتحلیل گردید. با استفاده از داده‌های ترکیبی و با بهره‌گیری از آزمون رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته در سطح اطمینان 95/0 یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد مالکیت خودی بر رابطه بین روابط سیاسی با دولت و به هنگام بودن اطلاعات تأثیر معنادار و منفی دارد. علاوه بر این شواحد قابل اتکایی مبنی بر وجود رابطه معنادار بین روابط سیاسی با دولت و به هنگام بودن اطلاعات در سطح اطمینان 95/0 یافت نشد.

کلیدواژه‌ها