بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حسابداری، واحد صحنه، دانشگاه آزاد اسلامی، صحنه، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

در این تحقیق به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. هدف از پژوهش حاضر تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی در زمان عرضه اولیه سهام شرکت ها می باشد. مدیریت سود چتری برای فعالیت هایی است که بر سود حسابداری گزارش شده یا تفسیر آنها اثر می گذارد. برای بررسی این موضوع پژوهش تعداد 120 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد شرکت هایی که سهام آن ها برای بار اول عرضه می شود و توسط مؤسسات بزرگ حسابرسی می شوند؛ درهمان سال یک سطح بالا ازمدیریت سود از طریق دستکاری اقلام تعهدی را تجربه می کنند. همچنین از دو متغیر هزینه های غیر عادی اختیاری و جریان غیر عادی وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی برای سنجش مدیرپت سود استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها