سنجش رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات ارائه شده و انطباق آن با نیازمندی های فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

‌دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی– بازاریابی، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنجش رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات ارائه شده و انطباق آن با نیازمندی های فردی انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاط روش توصیفی-تحلیلی و از نوع تحقیقات پیمایشی با رویکردی کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر گردشگران خارجی در بهار سال 1401 به تهران سفر کرده اند که تعداد 50 نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده بین افراد نمونه توزیع شد. جهت تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS و جهت بررسی فرضیه ها از آزمون های ناپارامتریک کای اسکوئر و اسپیرمن استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که داده‌های منتج از آزمون کای اسکوئر بیانگر این بود که سطح رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات ارائه شده در بخش گردشگری 08/30 می باشد و میزان تطابق خدمات ارائه شده با نیازهای فردی گردشگران در حد متوسط و یا ضریب 38.51 بوده است. همچنین نتایج نشان داد که بین رضایتمندی گردشگران و کیفیت خدمات ارائه شده در بخش گردشگری با سطح اطمینان 95% و P<0/05 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها