تاثیر تغییر مدیریت بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس حسابداری، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران

2 مدرس گروه حسابداری، دانشگاه جامع علمی کاربردی، اردبیل، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر سلامت فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی، ترکیب اعضای هیئت‌مدیره است. مسئولیت هیئت‌مدیره، فراهم کردن نظارت مستقل بر عملکرد مدیران اجرایی و الزام مدیران به پاسخگویی در قبال سهامداران است. باور عمومی بر این است که هیئت‌مدیره زمانی که از استقلال بیشتری برخوردار است، نظارت مؤثرتری بر مدیران اجرایی اعمال می‌کند. و از آنجایی که ارزش یک دارایی، واقعی یا مالی، بستگی به میزان حصول خواستهها و نیازهای افراد دارد. کلید موفقیت در سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌ها درک ارزش و منابعی است که بر ارزش آن دارایی تأثیر می‌گذارد از این رو هدف پژوهش بررسی این موضوع است که آیا تغییر مدیریت بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟ جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین بازه زمانی 1395 تا 1399 هست که بعد از اعمال محدودیت‌ها 136 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد که نتایج تحلیل فرضیه تحقیق نشان داد که تغییر مدیریت بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنادار و مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها