مطالعه تأثیر محدودیت مالی بر رابطه اجتناب مالیاتی و سطح نگه‌داشت وجه‌نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

شرکت‌های دارای محدودیت‌های مالی، نگه‌داری موجودی‌های نقدی خود را در پاسخ به افزایش نوسانات جریان‌های وجوه نقد افزایش می‌دهند، زیرا محدودیت‌های مالی یک نوع رقابت و تضاد بین سرمایه‌گذاری‌های جاری و آتی به وجود آورده، با وجود ریسک جریان‌های وجوه نقد آتی، باعث ایجاد انگیزه جهت اقدام برای پس‌اندازهای احتیاطی می‌شود. هدف این مطالعه تأثیر محدودیت مالی بر رابطه اجتناب مالیاتی و سطح نگه‌داشت وجه‌نقد است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال‌های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس‌رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیونی و داده‌های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که اجتناب مالیاتی با سطح نگه‌داشت وجه‌نقد رابطه مثبت و معناداری دارد و محدودیت مالی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و سطح نگه‌داشت وجه‌نقد تأثیر مثبت و معناداری دارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌گردد کاربران گزارش‌های مالی در هنگام تصمیم‌گیری براساس اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی، احتمال اجتناب مالیاتی را مدنظر قرار دهند. استفاده از فعالیت‌های اجتناب مالیاتی در شرکت‌های مختلف می‌تواند پیامدهایی را در بر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها