بررسی اثربخشی آموزش مجازی بر مهارت‌های حل مسئله دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مجازی بر مهارت‌های حل مسئله دانش‌آموزان پسر ششم ابتدایی بود. پژوهش با روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با گروه گواه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان سال ششم ابتدایی پسر شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بود. از این جامعه آماری، به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای تعداد 30 دانش‌آموز انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) گمارش شدند. گروه‌ آزمایش تحت آموزش مجازی قرار گرفت. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه حل مسئله (PSI) در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون جمع‌آوری شدند. برای تحلیل داده‌ها، از روش‌های آماری آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که بین گروه‌های آزمایشی و گواه از لحاظ مهارت‌های حل مسئله در مرحله پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری وجود دارد (0.05). بنابراین، آموزش مجازی به عنوان یک روش مداخله‌ای مؤثر در رشد و پرورش مهارت‌های حل مسئله برای دانش‌آموزان می‌تواند مورد استفاده مربیان و دست‌اندرکاران آموزش و پرورش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها