آسیب شناسی رویه های موجود جهت رسیدگی به جرائم در بازار سرمایه و ارائه راهکارهای بهبود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

چکیده

دستیابی به رشد اقتصادی، توسعه پایدار و تخصیص بهینه منابع مستلزم وجود یک سیستم مالی کارا می باشد که بتواند با کمترین هزینه، بهینه ترین تخصیص منابع را صورت دهد. مهمترین خصایص بازار مالی ایران عدم وجود ابزارها و نهادهای مالی قوی و بانک محور بودن آن به دلیل عدم حضور یک بازار سرمایه کارآمد می باشد که این امر منجر به کنترل و دخالت های همه جانبه دولت در فعالیت های اقتصادی و مالی گردیده است. جرم های ‌علیه‌ بازار‌ سرمایه، ‌ارزش ها، ‌بایدها و ‌نبایدهای‌ نظام‌ اقتصادی ‌را‌ نقض‌ کرده ‌و‌ به چالش می کشند. به واسطه ‌ارتکاب ‌این‌ رفتارهاست ‌که‌ رقابت ‌عادلانه، اعتماد ‌میان ‌کنشگران ‌بازار ‌سرمایه ‌و‌ شفافیت ‌در ‌اطلاعات، دچار آسیب‌ جدی ‌می شوند. این تحقیق بر آن است که ضمن بررسی رویه های موجود جهت رسیدگی به جرائم در بازار سرمایه به بیان راهکارهایی برای تقویت کارایی آن بپردازد. متدلوژی این مقاله عبارت است از تحلیل توصیفی چالش های بازار پول و رویه های موجود جهت رسیدگی به جرائم در بازار سرمایه بوده است. نتایج این تحقیق بیانگر این واقعیت می باشد که علت اصلی توسعه نیافتگی بازار مالی ایران عدم استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی نمی باشد، بلکه ساختار نامناسب سازمانی و عدم حضور استانداردهای نظارتی می باشد. مطالعات انجام شده در زمینه بازار پول و سرمایه کشور نشان می دهد که بازار سرمایه کشور توسعه نیافته می باشد و نیاز به بررسی و آسیب شناسی دارد. لازم به ذکر است که نتایج این بررسی می تواند به عنوان یک توصیه سیاستی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور و بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها