بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی آنلاین و آفلاین بر عملکرد در شرکتهای کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران،

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی آنلاین و آفلاین بر عملکرد در شرکتهای کوچک و متوسط می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری اطلاعات از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شرکتهای کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی، شامل 11629 نفر از کارکنان می‌باشد. حجم نمونه این پژوهش شامل 384 نفر از کارکنان می‌باشد که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعیین و انتخاب شده است. دراین پژوهش از پرسشنامه سرمایه اجتماعی در جهان واقعی و جهان مجازی از مقیاس (ISCS) متعلق به دیمیتری ویلیامز (2006) و پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمانی (مقیمی، 1390) استفاده شده است. جهت بررسی آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون رگرسیون، جهت سنجش فرضیه‌های تحقیق استفاده شده است. نتایج نشان داد که: سرمایه اجتماعی آنلاین و آفلاین بر عملکرد در شرکتهای کوچک و متوسط تاثیر دارد. سرمایه اجتماعی درون گروهی (پیوندی) و سرمایه اجتماعی برون گروهی (پل زننده) در فضای مجازی آنلاین بر عملکرد در شرکتهای کوچک و متوسط تاثیر دارد. سرمایه اجتماعی درون گروهی (پیوندی) و سرمایه اجتماعی برون گروهی (پل زننده) در فضای آفلاین بر عملکرد در شرکتهای کوچک و متوسط تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها