تأثیر تمرکز بازار حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تجربه کمیته حسابرسی بر قیمت‌گذاری حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

چکیده

بررسی عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری حسابرسی ازنظر تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی، حائز اهمیـت است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تمرکز بازار، تخصص حسابرس در صنعت و تجربه کمیته حسابرسی بر قیمت‌گذاری حسابرسی می‌باشد. روش آزمون فرضیه پژوهش مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده‌های ترکیبی است جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 152 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره‌ی زمانی 9 ساله بین سال‌های 1391 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و داده‌های مربوط برای اندازه‌گیری متغیرها از سایت کدال و صورت‌های مالی شرکت‌ها جمع‌آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد تأثیر تمرکز بازار حسابرسی تأثیر منفی و معناداری بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی دارد؛ تخصص حسابرس در صنعت تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی دارد؛ اما تأثیر تجربه کمیته حسابرسی بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی معنی‌دار نیست.

کلیدواژه‌ها