درماندگی مالی و خطای پیش‌بینی سود مدیران: با تاکید بر کیفیت حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران.

چکیده

پیش‌‌بینی سود مدیران، اطلاعاتی درباره سود مورد انتظار شرکت ارائه می‌کند و جنبه‌ای کلیدی از افشا به شمار می‌رود. بطوری که مدیران به عنوان مطلع‌ترین افراد از وضعیت فعلی و آتی شرکت، اطلاعات خود را به افراد برون‌سازمانی مخابره می‌کنند و از این طریق اقدام به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌کنند. از طرف دیگر بر پایه رویکرد فرصت‌طلبانه، مدیر با استفاده از سیاست‌های افشا برای جلوگیری از مشکلات کار، تهدید از دست دادن اعتبار مدیریت و به خاطر وجود مشکلات مالی در زمان درماندگی مالی، دست به پیش‌بینی سود خوشبینانه بپردازد. اما، حسابرسان با استقلال بیشتر و تبانی کمتر با مدیر و توانایی در کشف تحریف‌ها موجب نظارت بهتر بر گزارش‌های مدیریتی می‌شوند. بطوری که در زمان درماندگی مالی، پیش‌بینی سود خوشبینانه را محدود می‌کند. پژوهش‌های بسیاری در زمینه پیش‌بینی سود مدیران انجام شده است، ولی تاکنون به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین پیش‌بینی سود مدیران و درماندگی مالی پرداخته‌ نشده است. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی پیش‌بینی سود مدیران و درماندگی مالی با تاکید بر کیفیت حسابرسی می‌پردازد. در همین راستا نمونه‌ای مشتمل بر 109 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1391- 1396 انتخاب و آزمون شده ‌است. نتایج با استفا‌ده از روش رگرسیون چند متغیره نشان می‌دهد که درماندگی مالی سبب افزایش پیش‌بینی خوشبینانه مدیران می‌شود. اما، کیفیت حسابرسی با معیار خطای نوع دوم تاثیری بر رابطه درماندگی مالی و پیش‌بینی خوش‌بینانه مدیران تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها