تاثیر ارزش گذاری نادرست سهام بر نگهداشت وجه نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری،واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران.

چکیده

وجه نقد یک شرکت از مهم‌ترین دارایی‌های قابل‌مبادله‌ی هر شرکتی است. مدیران شرکت‌ها در شرایط اقتصادی متفاوت تصمیم متفاوتی برای دارایی‌های نقدی شرکت اتخاذ می‌کنند. آن‌ها ممکن است تصمیم به افزایش ذخایر وجه نقد، توزیع وجه نقد بین سهامداران، مصرف منابع نقدی برای امورات داخلی شرکت، مصرف آن برای تحصیل خارجی یا انباشت ذخایر نقدی بگیرند که درهرصورت سطح انباشت وجه نقد شرکت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و همچنین پدیده اضافه ارزشیابی، موجب خراب شدن ارزش شـرکت و از بـین رفـتن اعتبـار شـرکت بـرای صداقت و راست‌گویی می‌گردد، اعتباری که برای موفقیت یک شرکت لازم است. از این رو هدف پژوهش بررسی این موضوع است که آیا ارزشگذاری نادرست سهام بر نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟ جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین بازه زمانی 1390 تا 1399 هست که بعد از اعمال محدودیت‌ها 125 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد که نتایج تحلیل فرضیه تحقیق نشان داد که ارزشگذاری نادرست سهام بر نگهداشت وجه نقدتأثیر معنادار و معکوسی دارد.

کلیدواژه‌ها