بررسی رابطه بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوق‌های عملکرد مدیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ماد، سنندج، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوق‌های عملکرد مدیرعامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار است. تحقیق حاضر ازنظر طبقه‌بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 5 ساله شامل صورت‌های مالی 1395 تا 1399 است. در راستای تحقق اهداف با انتخاب 175 شرکت واجد شرایط از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است. همچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص فرضیه‌های پژوهش، در گروه تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار می‌گیرد و برای آزمون فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیون ترکیبی و داده‌های لوجستیک استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوق های عملکرد مدیرعامل رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد بطوری که با افزایش مشوق های عملکرد مدیرعامل شرکت های پذیرفته شده در بورس بر میزان تخلف در گزارشگری مالی آن ها افزوده می شود.

کلیدواژه‌ها