تاثیر هزینه عادی و غیرعادی حسابرسی بر محدودیت مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بستان آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، بستان آباد، ایران.

چکیده

فرایند حسابرسی نقش اساسی در گزارشگری مالی ایفا می‌کند، زیرا قابلیت اطمینان، اعتبار و کیفیت کلی اطلاعات حسابداری را افزایش می‌دهد. بنابراین، گزارش مالی برای ارزیابی اعتباردهندگان از توانایی بازپرداخت بدهی‌های شرکت از اهمیت اولیه‌ای برخوردار است. بنابراین ، حسابرسی با کیفیت بالا شک را کاهش می‌دهد ، اعتماد ارائه دهندگان سرمایه را به صورت‌های مالی جلب می‌کند و بر دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، هزینه‌های غیر حسابرسی به دلیل اثرات سرریز دانش، نشان دهنده کیفیت حسابداری بیشتر است و کیفیت بالای سیستم حسابداری یک شرکت است از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا هزینه‌های عادی و غیرعادی حسابرسی بر محدودیت مالی تاثیر دارد؟ جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 118 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد متغیر هزینه عادی و غیرعادی حسابرسی رابطه معنادار با محدودیت مالی دارد. یعنی به عبارتی هزینه عادی و غیرعادی حسابرسی بر محدودیت مالی تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها