تأثیر مدیران با تجربه خارجی بر اجتناب مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی حسابداری، واحد رودبار، دانشگاه آزاد اسلامی، رودبار، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش مطالعۀ‌ تأثیر مدیران با تجربه خارجی بر اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس‌ اوراق بهادار تهران است که با توجه به این تحقیق در گروههای تجاری مقایسه می شود شرکتهای فاقد عضو در گروه تجاری نیز حذف شدند. بنابراین لازم برای این پژوهش از صورت‌های مالی 144 شرکت در دوره‌ زمانی 1399-1392 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چند‌متغیره با داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه نشان داد تجربه خارجی مدیران بر اجتناب مالیاتی شرکتها تاثیر معکوس و معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها