بررسی ارتباط حمایت ادراک شده کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی در دوران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش به بررسی ارتباط حمایت ادراک شده کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی در دوران کرونا می پردازد. ارائه رفتار شهروندی سازمانی در سازمان ها یکی از اصلی ترین تابع اهداف ادارات و مدیران سازمان هاست. از سوی دیگر بروز بحث کرونا و همچنین چالش های ناشی از آن در سازمان ها باعث شده است تا شاهد بروز نارسایی هایی در ارائه خدمات سازمانی باشیم. از جمله تغییر و دگرگونی شکل کار از حضور فیزیکی در ادارات به دور کاری و ارائه خدمات به صورت آنلاین از جمله این دگرگونی هاست. در چنین وضعیتی بسیاری از سازمان ها به واسطه مشکلات خود ناچار به تعدیل نیرو کردند و این وضعیت میزان استرس حاکم بر سازمان را بر روی کارمندان دو چندان کرده است. یکی از راهکارهای مواجهه با این مساله را می توان در حمایت ادراک شده کارکنان مشاهده نمود. این پژوهش می کوشد تا از طریق روش شناسی کمی تحقیق به بررسی ارتباط میان این دو مولفه بپردازد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط حمایت ادراک شده کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی در دوران کرونا می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است. از نظر روش پژوهش، از روش پیمایشی استفاده شد. در بخش نظری به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز با توجه به موضوع پژوهش از روش کتابخانه‌ای استفاده شد. داده‌های میدانی پژوهش از طریق توزیع پرسش‌نامه بین کارکنان بیمه مرکزی جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و مستقیمی بر رفتار شهروندی سازمانی در دوران کرونا دارد.

کلیدواژه‌ها