وارسی استرس حسابرس

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.

چکیده

استرس و فرسودگی شغلی از جمله خطرهای شغلی است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، پژوهش حاضر طبق نظریه های رفتارسازمانی با افزایش استرس نقش کارکنان، تمایل به ترک خدمت آنان افرایش و رضایت شغلی اشان کاهش می یابد .پژوهش جاری نیز با بررسی مفهوم و مولفه های مرتبط با استرس شغلی ، موقعیت استرس‌زای کار حسابرس، عوامل ایجاد استرس، پیامد های استرس شغلی و راهکارهای درمان استرسدر محیط کار سعی دارد دیدگاه تازهای در ادبیات حسابرسی کشور بگشاید و راه را برای حفظ حسابرسان در مؤسسات و افزایش رضایت شغلی اشان هموارتر سازد.

کلیدواژه‌ها