رابطه مدرک تحصیلی مدیرعامل و عدم اطمینان اقتصادی با حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی حسابداری، واحد رودبار، دانشگاه آزاد اسلامی، رودبار، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه مدرک تحصیلی مدیرعامل و عدم اطمینان اقتصادی با حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور، دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و بر روی داده‌های مربوط به شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی(7 ساله) 1393-1399 آزمون می‌گردد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش حذف سیستماتیک بوده و تعداد 148 شرکت(1036 سال مالی شرکت) می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی می‌باشد چراکه در روش تحقیق نیمه تجربی(غیرآزمایشی) محقق روابط بین متغیرهایی که خود آنها را ‏دستکاری نکرده است، و بگونه‌ای در گذشته اتفاق افتاده‌اند مورد بررسی و مطالعه و تاثیر آنها را بر متغیرهای مورد ‏نظر مورد مشاهده قرار می‌دهد و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی به شمار می‌رود. همچنین روش رگرسیونی چندمتغیره تدوین شده استنتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد بین مدرک تحصیلی مدیرعامل و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها