تاثیر شهرت شرکت و مالکیت نهادی بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

چکیده

از دیدگاه نمایندگی، افشای اطلاعات ارتباط ارزشی، عدم اطمینان درباره یک شرکت را کاهش و بر نوسانات بازده سهام تاثیر می‌گذارد، استفاده از تئوری نمایندگی نیز موید رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر مالی و نوسانات بازده سهام است. هدف این پژوهش با بررسی تاثیر شهرت شرکت و مالکیت نهادی بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده‌نگر و نوسان‌پذیری بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با استفاده از اطلاعات نمونه‌ آماری شامل 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1397 و آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده‌های ترکیبی با استفاده از نسخه نهم نرم‌افزار ایویوز می-پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مالکیت نهادی بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده‌نگر مالی و نوسان پذیری بازده سهام تاثیر دارد. همچنین شهرت شرکت بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام تاثیر معنی‌داری به لحاظ آماری ندارد.

کلیدواژه‌ها