بررسی تاثیر نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت مدیره و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف پژوهش بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت‌مدیره و هزینه بدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش­های کاربردی است. از لحاظ ماهیت پژوهش جزء پژوهش­های مروری است. از لحاظ ماهیت داده‌ها جزء پژوهش­های کمی است. به جهت بعد شناخت جزء پژوهش­های به روش نیمه‌تجربی بوده است. چرا که هنگامی که انتخاب شرکت به صورت تصادفی ممکن نباشند و یا نتوان متغیرهای مستقل را کاملاً دست‌کاری و یا درآن مداخله کرد، از این روش استفاده می‌شود. از نظر روش توصیفی الف) از نوع پژوهش همبستگی بوده که از رگرسیون چندمتغیره استفاده گردیده شده است. از نظر روش توصیفی ب) هم‌چنین جزء پژوهش­های پس‌رویدادی می‌باشد. از لحاظ نوع استدلال جزء پژوهش­های قیاسی- استقرایی می‌باشد. از نظر بعد زمان جزء پژوهش­های گذشته‌نگر می‌باشد. از نظر طول مدت‌زمان پژوهش جزء روش ترکیبی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که پس از حذف محدودیت‌ها 128 شرکت به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بازه زمانی مورد بررسی بین سال‌های 1392 الی 1398 می‌باشد. یافته‌های پژوهش چنین بود که مدیران برای ایجاد یک واحد بزرگ در اقتصاد نیز به میدان می‌آیند و براساس دستورالعمل ماده یک قانون تجارت کاربردی در ایران شرکت‌هایی که نوع تعهدات آن در قانون تعریف شده و میزان سرمایه آن براساس مؤسسین آن و یا نسبتی براساس آورده‌های عمومی نیز تشکیل یافته‌اند. بنابراین ما به دنبال بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت‌مدیره و هزینه بدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشیم. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول بیان‌گر این است بین ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت‌مدیره و هزینه بدهی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. به‌عبارتی می‌توان گفت با افزایش ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت‌مدیره، هزینه بدهی نیز افزایش می‌یابد. هم‌چنین براساس آزمون فرضیه دوم حاکی از این است که نفوذپذیری مدیرعامل رابطه بین ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت‌مدیره و هزینه بدهی شرکت را تعدیل می‌نماید.

کلیدواژه‌ها