عینیت‌گرایی در حسابداری

نوع مقاله : توصیفی

نویسنده

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

همه رشته‌های علوم اجتماعی از جمله حسابداری را می‌توان با توجه به مفروضات مرتبط با ماهیت علم و بر اساس دیدگاه مبتنی بر قضاوت عینی یا ذهنی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این پژوهش، مساله عینیت و عینیت‌گرایی با کنکاش دیدگاه اندیشمندان به بسط متون در این زمینه می‌پردازد. این پژوهش از لحاظ روش، مروری و به ارزیابی پژوهش‌هایی که در گذشته انجام شده می‌‌پردازد. نتایج پژوهش حاضر موید این مطلب است که واکاوی عینیت، شناخت مناسبی از ابعاد ذهنی و عینی حسابداری را به همراه دارد. برخی از نظریه‌پردازان حسابداری با به کارگیری دیدگاه‌های موجود در فلسفه در پی پاسخ به این موضوع چالش‌برانگیز بوده‌اند. در این نوشتار با به کارگیری دیدگاه بازنماگرایی به ارائه عینیت‌گرایی در حسابداری مبتنی بر باورهای فلسفی پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها