حسابداری ارزش جاری: مقایسه تطبیقی دیدگاه فریتز اشمیت و پیشگامان وی در مقابل نظریه ادواردز و بل

نوع مقاله : توصیفی

نویسنده

دکتری حسابداری، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران، ایران

چکیده

در مقاله حاضر قصد داریم به نقطه نظرات اشمیت از یک طرف و مقایسه آن با نقطه نظرات ادواردز و بل (E&B) از سوی دیگر به‌پردازیم. انگیزه اصلی در نگارش این مقاله، وجود برخی تفاوت‌ها و شباهت‌ها بین نظریه‌ها و دیدگاه-های این دو دانشمند برجسته بوده و سعی شده است ضمن بیان دیدگاه‌های آن‌ها، مقایسه‌ای تطبیقی نیز بین نظریه‌ها و دیدگاه‌های این دو دانشمند داشته باشیم. هر چند که اشمیت آلمانی تبار و ادوادرز و بل آمریکایی تبار هستند و می‌توان از لحاظ سیستم‌های گزارشگری مالی تفاوت‌های زیادی برای این دو منطقه جغرافیایی قائل شد، لیکن شکل‌گیری جنگ جهانی اول و اثرات اقتصادی آن بر آلمان و به‌وجود آمدن تورم حاد و اثرات جنگ جهانی دوم و برخی از رویدادهای اقتصادی تورم‌زا در ایالات متحده از جمله دوشنبه سیاه و یا جنگ شش روزه اعراب سبب شد تا پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی در هر دو منطقه به مسأله حسابداری تورمی و تأثیر تورم بر گزارش‌های مالی به‌صورت ویژه‌ای تأکید نمایند. تأکید اشمیت و ادواردز و بل (E&B) بر روی ارزش‌های ورودی (بهای جایگزینی) است، لیکن عمده تفاوت دیدگاه آنان در خصوص افزایش ارزش و سود حاصل از نگهداشت دارایی‌ها بوده که اشمیت بر اندازه‌گیری سود با استفاده از مبنای حفظ سرمایه فیزیکی و ادواردز و بل (E&B) بر به‌کارگیری مبنای حفظ سرمایه مالی واقعی تأکید دارند.

کلیدواژه‌ها